Universiteit Leiden

nl en

Actief in de medezeggenschap

Studenten aan de Universiteit Leiden kunnen in een aantal medezeggenschapsorganen treden, samen met medewerkers van de Universiteit Leiden. Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht dat je in staat stelt een actieve rol te vervullen in de besluitsvormings- en raadgevingsprocessen van de universiteit.

Medezeggenschapsorganen

Universiteits- en faculteitsraden en programmacommissies

De universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch verkozen medezeggenschapsorganen die zowel studenten als medewerkers van de universiteit en diens faculteiten vertegenwoordigen. Medezeggenschap vindt ook plaats op het departementale niveau bij wijze van programmacommissies.

Leids Assessoren Overleg

Het Leids Assessoren Overleg  (LAssO) is het overlegorgaan van de assessoren uit de faculteitsbesturen.

Leids Universitair Studentenplatform 

In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken. Het platform is eveneens verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs.

Universitaire verkiezingen

Leden van de medezeggenschapsorganen van de Universiteit Leiden zijn democratisch verkozen tijdens universitaire verkiezingen.

Financiële ondersteuning voor medezeggenschap

Als jouw medezeggenschapsactiviteiten voor studievertraging zorgen, kom je mogelijk in aanmerking voor een bestuursbeurs.

  1. Jouw facultaire assessor heeft een overzicht van alle studentleden van facultaire medezeggenschapsorganen. Op basis hiervan zal de assessor aanbevelingen sturen over de verdeling van fondsen tussen alle leden van de facultaire medezeggenschapsorganen naar Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).

  2. Aan het einde van elke medezeggenschapsperiode stuurt SOZ je een toekenningsbesluit waarin staat hoeveel maanden financiële ondersteuning aan jou is toegekend.

  3. Vraag betaling van je toegewezen financiële ondersteuning aan volgens het stappenplan op de pagina Bestuursfunctie.

Vragen?

Vragen over het aanvragen van financiële ondersteuning voor de activiteiten van je medezeggenschapsorgaan? Neem contact op met je facultaire assessor.

 

De Faculteit Governance and Global Affairs kent meerdere vormen van medezeggenschap waar studenten aan kunnen deelnemen.

Opleidingscommissies

Als lid van de opleidingscommissie (OLC) kan je meepraten over het onderwijs en aanverwante zaken. De opleidingscommissies worden samengesteld uit wetenschappelijke medewerkers en studenten. Jaarlijks worden aan het begin van het studiejaar verkiezingen georganiseerd voor opleidingscommissieleden. Houd de oproep dus goed in de gaten en stel je kandidaat.

Bekijk de pagina van de OLC van jouw opleiding voor meer informatie over de taken en de samenstelling van de huidige OLC:

Faculteitsraad

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur.

De Faculteitsraad van de Faculteit Governance and Global Affairs bestaat uit acht leden: vier personeelsleden namens de medewerkers van de faculteit en vier studenten die de studentenpopulatie van de faculteit vertegenwoordigen. Meer informatie over de faculteitsraad van FGGA vind je hier.

Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan waarin studenten en medewerkers van de universiteit samen zijn vertegenwoordigd. De Raad bestaat uit acht personeelsleden en acht studentleden, afkomstig van verschillende faculteiten en ondersteunende diensten.

De Universiteitsraad volgt het College van Bestuur kritisch, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Dit gaat veelal om onderwerpen die studenten en medewerkers direct raken, zoals onderwijskwaliteit, nieuwe gebouwen of duurzaamheid. Elk voorjaar bepalen studenten wie er namens hen in de Universiteitsraad actief wordt. Meer informatie over de Universiteitsraad vind je hier.

Student-lid Opleidingsbestuur

Het student-lid van het opleidingsbestuur woont de bestuursvergaderingen bij en laat vanuit het studentenperspectief diens  licht schijnen op alles wat met de opleiding te maken heeft. Daarnaast vorm het lid de schakel tussen de opleiding en de studenten en werkt  het lid met andere actieve studenten van de opleiding en de assessor van het faculteitsbestuur samen om de belangen van al je medestudenten zo goed mogelijk te waarborgen.

FGGA heeft studenten in de opleidingsbesturen bij het Instituut Bestuurskunde en bij het Leiden University College. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.