Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Programme

Wat betekent 'leiderschap' voor jou? In het Leiden Leadership Programme kom je daar achter. Het LLP geeft je handvatten om je persoonlijk, professioneel en maatschappelijk te ontwikkelen.

Iedereen kan leiderschap tonen

Dat is het uitgangspunt het LLP. In ons programma leer je erover via seminars, skills labs en een praktische opdracht bij een partnerorganisatie. Maar minstens zo belangrijk: je leert nadenken over jezelf, je kwaliteiten en je verbeterpunten. Je doet dit onder de begeleiding van ervaren coaches en professionals. 

Wat ga ik doen?

Deelname aan het Leiden Leadership Programme levert je een hoop kennis en vaardigheden op voor het vervolg van je leven en loopbaan:

  • Je ontdekt en ontwikkelt je persoonlijke leiderschapsvaardigheden.
  • Je krijgt inzicht in je sterke en zwakke punten.
  • Je doet professionele ervaring op in een organisatie.
  • Je maakt een plan voor je verdere ontwikkeling.
  • Je bouwt aan je professionele netwerk.
  • Je ontvangt een honourscertificaat en krijgt 15 EC extra op je mastersupplement.

Hoe ziet het programma eruit?

Het Leiden Leadership Programme bestaat uit 15 EC en omvat de LLP Essentials (5 EC), aangevuld met een Leadership Lab (4 EC) en twee keuzemodules (elk 3 EC). De voertaal van het programma is Engels. Het onderdeel Leadership Lab wordt ook in het Nederlands aangeboden.

In dit onderdeel komen de fundamentele aspecten van leiderschap aan bod door middel van een reeks hoorcolleges door wetenschappers en lezingen van sprekers uit de praktijk: de Leiden Leadership Lectures.

In het Leadership Lab (4 EC) ga je aan de slag met een actueel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties en ontwikkel je algemene leiderschapsvaardigheden die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van je praktijkopdracht. 

In verschillende lab-bijeenkomsten leer je over het toepassen van leiderschap in de praktijk, adviesvaardigheden en reflectie op eigen leerdoelen.

Electives bieden verdieping van specifieke leiderschapstheorieën en bijbehorende vaardigheden. Ze bieden studenten de mogelijkheid om zich verder te specialiseren en verdiepen in specifieke aspecten van leiderschap. Deze verdieping is een waardevolle toevoeging op de Essentials en Labs.

De keuzemodules bestaan uit colleges en vaardigheidstrainingen. Tijdens de colleges komen uiteenlopende leiderschapstheorieën aan bod en zal je aan de slag gaan met het oefenen en toepassen van specifieke leiderschapsvaardigheden, die gerelateerd zijn aan het thema van de gekozen module.

In de eerste ronde keuzemodules (januari-maart) kies je een van de volgende:

Business Leadership
“Management is doing things right; leadership is doing the right things.” ― Peter Drucker

Overweeg je een loopbaan in het bedrijfsleven? En lijkt het je interessant om ooit in een leidinggevende positie te werken? Dan is de elective business leadership misschien iets voor jou. Hierin gaan we in op de fundamenten van leiderschap in het bedrijfsleven. Wat zijn de verschillende leiderschapsrollen, eigenschappen, stijlen en competenties die je daarin kan hebben? Maakt het verschil of je voor een snelgroeiende jonge onderneming (‘start-up’) werkt of voor een grote multinational? Wat zijn de dilemma’s waar je tegen aan loopt, bijvoorbeeld het balanceren tussen enerzijds winstdoelen, en anderzijds maatschappelijke verantwoordelijkheid? Dit zijn enkele vragen die in deze interactieve elective terugkomen.

We bespreken theorie maar ook ervaren gastsprekers zullen worden uitgenodigd om met de studenten van gedachten te wisselen. Zij praten over leiderschapsvraagstukken in de ondernemingen waaraan ze verbonden zijn, maar reflecteren ook op hun eigen loopbaan en persoonlijke leiderschapssuccessen en fouten die ze hebben gemaakt. Na afloop van de elective heb je een goed beeld van wat leiderschap in het bedrijfsleven betekent en hoe jij zelf je rol daar mogelijk in ziet.

Voor de eindopdracht gaan studenten de business leiderschapsconcepten, oefeningen en vaardigheden die in de cursus worden geleerd toepassen in een nieuw of actueel leiderschapsonderwerp. De opdracht omvat een persoonlijk reflectieverslag over het onderwerp, waarbij zowel de cursustheorie als de eigen percepties van de studenten over hoe ze zichzelf willen ontwikkelen tot succesvolle toekomstige zakelijke leiders van een onderneming worden beschreven.

Public Leadership
In deze elective richten we ons op de morele dilemma's die het bijzondere karakter van publiek leiderschap met zich meebrengt. Het leiden van een liberaal-democratische constitutie is een gecompliceerde aangelegenheid, niet in de laatste plaats vanwege de uiteenlopende en vaak onverenigbare morele plichten van publieke functionarissen. Dit vormt een uitdaging voor het behoud van iemands integriteit als ambtenaar, maar ook als morele actor.

Het doel van dit keuzevak is om studenten bewust te maken van hoe het is om deze balanceer act uit te voeren. Er wordt een theoretisch kader gepresenteerd dat vervolgens in een simulatie wordt toegepast. Het belangrijkste doel van het vak is een reflectief antwoord op de vraag: is publiek leiderschap iets wat ik zou moeten nastreven?

De eindopdracht zal bestaan uit een paper dat studenten moet helpen dit antwoord te formuleren. Dit vereist reflectie op en interpretatie van hun eigen gedrag, gedachten en emoties tijdens de simulatie, met behulp van de concepten en theorieën die tijdens de colleges zijn aangereikt.

Digital Leadership
In dit keuzevak bekijken we hoe digitale technologieën leiderschap beïnvloeden. De cursus is opgebouwd rond vier deelonderwerpen.

Het eerste onderwerp gaat over de vraag hoe institutionele en organisatorische barrières overwonnen kunnen worden om het gebruik van technologische innovaties te bevorderen en positieve verandering te bewerkstelligen. Ten tweede richten we ons op de implementatie van kunstmatige intelligentie: hoe kunnen algoritmen zelf leiders of "change agents" worden? Ten derde kijken we naar het gebruik van sociale media om effectieve communicatie te stimuleren, zowel tussen medewerkers van een organisatie als tussen de organisatie en het publiek. Tot slot kijken we naar werken op afstand, en hoe dit het karakter van de werkplek veranderd heeft.

In de tweede ronde keuzemodules (maart-juni) kies je een van de volgende:

Adaptive Leadership
Deze elective laat je kennismaken met de uitdagingen van adaptief leiderschap. Het vak biedt de kaders, vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om organisaties door periodes van disruptive change heen te helpen. De cursus gaat in op uitdagingen van adaptief leiderschap op verschillende niveaus, zoals dat van het individu, het team en de organisatie. Je bestudeert deze uitdagingen door verschillende conceptuele lenzen, gebruikmakend van theorieën uit de organisatiepsychologie en de sociologie van organisaties.

Om een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk van adaptief leiderschap, bouwen de literatuurlijst en de klassikale discussies voort op een mix van wetenschappelijke artikelen en meer praktijkgerichte publicaties. De colleges volgen een interactief format en maken veel gebruik van praktische casestudies.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit een paper. Daarin wordt studenten gevraagd om te reflecteren op een bijzonder succesvol of onsuccesvol voorbeeld van adaptief leiderschap in een casus waarin een organisatie werd geconfronteerd met een ontwrichtende verandering.

Inclusive Leadership
In deze elective verdiep je je in inclusief leiderschap. Veranderende samenlevingen en organisaties creëren uitdagingen voor leiders om manieren te vinden om rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en de inclusie van ondervertegenwoordigde groepen in organisaties te bevorderen. Ondanks vele inspanningen is dit op verschillende niveaus in hedendaagse organisaties nog steeds geen realiteit.

Verschillende waarden die ten grondslag liggen aan diversiteit en inclusie kunnen resulteren in een breed scala aan beleid, procedures en gedragingen om inclusiviteit te bevorderen. Deze cursus behandelt de wetenschappelijke literatuur over diversiteit en inclusie en welke inzichten er zijn over condities en uitkomsten. De colleges zijn interactief, met opdrachten om de literatuur te bespreken en na te denken over praktische dilemma's en oplossingen.

De eindopdracht bestaat uit een persoonlijke reflectie op hoe de geleerde concepten, theorieën en praktische vaardigheden toegepast kunnen worden in een professionele context. Na de cursus zijn de studenten in staat om te reflecteren op diversiteit en inclusie in teams en organisaties, wat dit vraagt van inclusief leiderschap en hun eigen waarden en gedragingen.

Community Leadership
Het welzijn van een gemeenschap wordt bepaald door zowel structurele aspecten van de gemeenschap als de kenmerken van de individuele leden (i.e., kennis, vaardigheden en motivatie). Om het welzijn van een gemeenschap te verhogen is het nodig dat leiders vertrouwensvolle relaties opbouwen en onderhouden met ander leden van de gemeenschap.

In dit keuzevak richten we ons op de sociale psychologie van leiderschap en gaan in op verschillende aspecten die de kern vormen van goed leiderschap in een gemeenschap. Studenten bestuderen empirische artikelen en krijgen hierdoor gevorderde kennis van relevante sociaal psychologische onderwerpen, zoals macht en leiderschap, procedurele rechtvaardigheid, tegenspraak en collectieve actie.

Vragen die we bespreken zijn, onder anderen, de volgende. Hoe worden de beslissingen van (formele en informele) leiders beïnvloed door de macht die ze hebben over anderen? Hoe kan vertrouwen zich ontwikkelen in de ongelijke machtsverhoudingen die bestaan tussen leiders en andere leden van een gemeenschap? Hoe kunnen leiders eerlijke procedures ontwikkelen waardoor andere leden van de gemeenschap zich op een juiste manier behandeld voelen? Hoe kunnen leiders constructieve tegenspraak organiseren en leden van een gemeenschap motiveren tot collectieve actie om een gezamenlijk doel te bereiken?

Het keuzevak wordt afgesloten met een individuele opdracht waarin studenten de opgedane kennis kunnen toepassen op een maatschappelijk relevante kwestie.

Meer informatie

Meer informatie over het Leiden Leadership Programme vind je op onze website

Interesse in het Leiden Leadership Programme voor 2024-2025? Vul alvast het interesseformulier in. Je ontvangt een reminder om je aan te melden voor het programma en een uitnodiging voor de Orientation Seminar in september. 

Contact

Leiden Leadership Programme
+31 71 527 6161
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Postbus 331
2300 AH Leiden

Nieuws Leiden Leadership Programme

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.