Universiteit Leiden

nl en

Bestuursfunctie

Bestuurslid zijn van een studentenvereniging of -organisatie is een geweldige manier om werkervaring op te doen en tegelijkertijd een onvergetelijke tijd te beleven met je medestudenten. Hoewel je hierdoor een studieachterstand kunt oplopen, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Werkervaring opdoen als student is een goed idee, omdat je zo vaardigheden kunt ontwikkelen die in je beroepsleven goed van pas zullen komen. Maar wees je ervan bewust dat het bestuur van een grote studentenvereniging je studie vrijwel zeker met een academisch jaar vertraagt. Beoordeel van tevoren of dit in jouw situatie een goed idee is.

Getuigschrift voor je inzet

Activiteiten als bestuurslid dragen bij aan het goed functioneren van de universiteit en de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Als blijk van waardering reikt de Universiteit Leiden getuigschriften uit aan bestuursleden voor hun inzet. In sommige gevallen worden deze automatisch toegestuurd, in andere gevallen kun je het getuigschrift zelf aanvragen.

Financiële ondersteuning

Als je studievertraging oploopt of een jaar met je studie stopt vanwege een bestuursfunctie bij een vereniging, dan heb je recht op financiële compensatie.

De bestuursbeurs is er voor studenten die bestuurswerk doen in dienst van organisaties in de volgende categorieën:

 1. Studieverenigingen die onder een faculteit vallen
 2. Medezeggenschapsorganen die onder een faculteit vallen
 3. Studentenverenigingen die onder de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) vallen, en sportverenigingen
 4. Overige organisaties, zoals arbeidsmarktorganisaties en besturen die niet onder een faculteit vallen
 5. Studentenpartijen (met kieslijst voor faculteitsraad of Universiteitsraad)

Valt jouw organisatie of activiteit hier niet onder?

Als je bestuurswerk doet voor een organisatie of activiteit die hier (nog) niet onder valt, kun je een verzoek om bestuursvergoeding sturen aan bestuursbeurs@SEA.leidenuniv.nl.

Het College van Bestuur stelt vast hoeveel bestuursmaanden er beschikbaar zijn voor elke categorie.

Verdeling categorie 1

Door het LAssO namens het faculteitsbestuur

Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) stelt op basis van het universitaire puntenmodel voor studieverenigingen een advies op over de verdeling van de bestuursmaanden voor de studieverenigingen. Dit advies is onder andere gebaseerd op het aantal leden en de georganiseerde activiteiten van de verenigingen gedurende het bestuursjaar.

Verdeling categorie 2

Door de facultaire assessor namens het faculteitsbestuur

De facultaire assessor bepaalt op basis van vooraf vastgestelde universitaire criteria (deelname aan trainingen en aanwezigheid bij vergaderingen) of het betreffende medezeggenschapslid voldoet aan de eisen voor een beurs.

Verdeling categorie 3

Door de PKvV

De PKvV maakt een voordracht van de te verdelen maanden voor de studentenverenigingen en de sportverenigingen. Aan het begin van elk kalenderjaar stuurt de PKvV een vragenlijst naar de verenigingen om gegevens te verzamelen. Aan de hand van een puntensysteem worden de maanden verdeeld. Het puntensysteem geeft een indicatie over de verdeling. Daarnaast wordt ook gekeken hoeveel bestuurders daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op bestuursbeurzen (d.w.z. of zij voldoen aan de voorwaarden). Bij de totstandkoming van de voordracht wordt gelet op:

 • De grootte van de vereniging (ledenaantal)
 • Het aantal activiteiten
 • De openingstijden van eventueel een (eigen) pand
 • De faciliteiten die aanwezig zijn in het pand
 • Het aantal bestuursleden en de hoeveelheid tijd die zij besteden aan hun bestuurstaken

Verdeling categorie 4

Door het LAssO

Tot deze categorie behoren drie verschillende ‘potten’ die bekendstaan onder de namen B-, C- en Overige- Pot, met elk een verschillende focus. Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) stelt adviezen op via deze berekening.

De toekenning van bestuursmaanden uit deze potten wordt berekend aan de hand van drie criteria:

 • Het aantal bestede uren;
 • De grootte van de bediende studentengemeenschap;
 • De impact van de organisatie op de studentengemeenschap.

De organisatie kan, in bijzondere omstandigheden, eventueel nog in aanmerking komen voor een bonus van een halve bestuursmaand.

Verdeling categorie 5

Door het LAssO

Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) stelt op basis van de voorwaarden en criteria in de Vergoedingsregeling bestuurders studentenpartijen een advies op over de verdeling van de bestuursmaanden voor de bestuurders van studentenpartijen.

Toekenning door College van Bestuur

Het College van Bestuur toetst de adviezen van de PKvV, de faculteitsbesturen en het LAssO en besluit hoeveel bestuursbeurzen worden toegekend. In categorie 2 kent het College van Bestuur de beurzen rechtstreeks toe aan de individuele bestuursleden, in de overige categorieën aan het bestuur als geheel. De voorzitters zorgen vervolgens voor een evenredige verdeling onder de bestuursleden.

De compensatie bedraagt 300 euro per toegekende bestuursmaand. Als je in de periode dat je bestuurswerk deed, recht had op een aanvullende beurs van DUO, wordt het bedrag per maand daarmee aangevuld.

Alleen bij voltijdbestuur: vergoeding collegegeld

Als je een voltijdbeurs krijgt (12 maanden), ontvang je naast bovenstaande ook een eenmalige vergoeding ter hoogte van het wettelijk tarief voor het collegegeld. Deze vergoeding ontvang je maandelijks samen met de bestuursbeurs. Als je je gedurende het studiejaar uitschrijft, moet je een evenredig gedeelte van deze vergoeding terugbetalen.

Collegegeldvrij besturen

Als je een voltijdbestuur doet, kun je ook kiezen voor collegegeldvrij besturen. In dat geval teken je bij de aanvraag van uitbetaling een contract, waarin je verklaart dat je tijdens je bestuursperiode niet ingeschreven zal staan de Universiteit Leiden, maar het daaropvolgende jaar wel.

Let op: als je kiest voor collegegeldvrij besturen heb je geen recht op studiefinanciering van DUO (zoals een lening of ov-kaart)!

Wanneer

Voltijdbestuur

 • Voor aanvang van je bestuurswerk
  Een aanvraag voor uitbetaling van een voltijdbeurs (12 maanden) doe je voor je bestuurswerk begint.

Deeltijdbestuur

 • Uiterlijk drie maanden na beëindiging studie
  Je kunt uitbetaling aanvragen tot drie maanden nadat je je opleiding hebt beëindigd.
 • Deadline: 31 december
  Je aanvraag moet uiterlijk op 31 december van het collegejaar waarin je het bestuurswerk deed, binnen zijn. Voorbeeld: Als je in collegejaar 2019/2020 bestuurswerk deed, is de deadline 31 december 2020.

Hoe

 1. Ga na of je (nog) voldoet aan de voorwaarden.
 2. Verzamel de documenten die je nodig hebt bij je aanvraag:
 3. Vul het aanvraagformulier in.

Moment van uitbetaling

Deeltijdbestuur

Je ontvang de beurs na afloop van je bestuurswerk, in één keer.

Voltijdbestuur

Je ontvangt je beurs tijdens je bestuurswerk, per maand.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.