Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies

Als je in Leiden studeert, heb je recht op goed onderwijs en studiebegeleiding. Van jouw kant moet je aan bepaalde voortgangseisen voldoen; de zogenaamde eisen rondom het bindend studieadvies (BSA).

Bij de Universiteit Leiden geldt de Regeling Bindend Studieadvies (BSA-regeling), onderdeel van het Leids Studiesysteem. In de BSA-regeling staan de rechten en plichten van jou als student en die van de opleidingen over studiebegeleiding. Elke opleiding moet verplicht de volgende zaken regelen voor haar studenten:

 • gesprekken met de studiecoördinator
 • mentoraat
 • ondersteuning bij het opstellen van een studieplan

In het eerste jaar van inschrijving stuurt de examencommissie van je opleiding je twee keer een bericht over je studievoortgang. In dat bericht staat hoe ver je gevorderd bent met je studie en, op basis daarvan, een advies over het al dan niet voortzetten van je studie. Het advies dat halverwege het collegejaar gegeven wordt is informatief en niet bindend. Het advies dat aan het einde van het collegejaar gegeven wordt, is wel bindend. 

Studieadviezen

De studieadviezen ontvang je via je uMailadres. In uSis worden automatisch kopieën van de BSA-e-mails opgeslagen  in het 'meldingencentrum' van het Student Self Service, onder het tabblad ‘e-mail’. 

Drie soorten studenten

De BSA-regeling onderscheidt drie groepen studenten: voltijd, deeltijd en studenten aan samenwerkingsopleidingen. Iedereen krijgt in zijn/haar eerste studiejaar twee adviezen. Hieronder kun je lezen welke adviezen welk soort student op welk moment van de studie krijgt en aan welke eisen hij/zij moet voldoen om een positief studieadvies te krijgen. 

Studieadviezen
 

 1. Niet-bindend studieadvies
  Dit ontvang je uiterlijk 31 januari. De examencommissie bepaalt het advies in overleg met je opleiding.
   
 2. Bindend studieadvies
  Dit ontvang je aan het einde van het studiejaar, uiterlijk 15 augustus.
  - Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar 45 EC behalen en moet je voldoen aan eventuele aanvullende eisen.
  - Als deeltijdstudent moet je 30 EC behalen en ook aan alle aanvullende eisen voldoen.

Type adviezen
 

 1. Positief advies (bindend en niet-bindend)
  Hiermee spreekt je opleiding de verwachting uit dat je redelijkerwijs in staat zou moeten zijn de opleiding binnen vier jaar met succes af te ronden. 
   
 2. Niet-bindend negatief advies 
  Je opleiding waarschuwt je halverwege het collegejaar dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies aan het einde van het collegejaar te voorkomen.
   
 3. Negatief bindend studieadvies met afwijzing 
  De examencommissie van je opleiding stelt er geen vertrouwen in te hebben dat je de opleiding binnen redelijke termijn succesvol zult afronden. De afwijzing heeft tot gevolg dat je je vier jaar lang niet opnieuw aan de Universiteit Leiden mag inschrijven voor de betreffende opleiding, ook niet voor een opleiding met dezelfde propedeuse.
   
 4. Negatief bindend studieadvies zonder afwijzing 
  Je opleiding stelt vast dat je niet aan de formele eisen voldoet, maar omdat er voor jou bijzondere (persoonlijke) omstandigheden gelden, heeft de examencommissie besloten je niet af te wijzen. Met dit advies mag je de opleiding onder bepaalde voorwaarden voortzetten. Zie daarvoor de informatie over studievertraging door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

Samenwerkingsopleidingen

Een aantal opleidingen wordt aangeboden in samenwerking met een andere instelling waarvoor afwijkende (minder strenge) eisen kunnen gelden:

 • Wiskunde
 • Life Science and Technology (LST)
 • Molecular Science and Technology (MST)
 • Klinische Technologie 

De betreffende BSA-eisen zijn in de OER vastgelegd.

Studievertraging door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Mogelijk word je in je studievoortgang gehinderd door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden. De examencommissie moet daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. Jij moet daar wel bepaalde zaken voor regelen. Lees wat je moet doen om een negatief bindend studieadvies met afwijzing te voorkomen wanneer bijzondere (persoonlijke) omstandigheden je studievoortgang belemmeren.

Bijzondere omstandigheden

De persoonlijke omstandigheden waar de examencommissie rekening mee moet houden bij het uitbrengen van een bindend studieadvies, zijn:

 • ziekte/handicap/leerstoornis
 • bijzondere familieomstandigheden
 • zwangerschap
 • bestuurslidmaatschap

Over deze en andere problemen lees je meer onder ‘Bijzondere situatie’.

Om de examencommissie te vragen rekening te houden met jouw bijzondere omstandigheden moet je drie dingen doen en, heel belangrijk, vóór 15 juli:

 1. je studieadviseur op de hoogte brengen van je omstandigheden;
 2. een aangepast studieplan opstellen in overleg met je studieadviseur;
 3. officiële documenten insturen zodat de ernst en de duur van je omstandigheden vastgesteld kunnen worden.

Aangepast studieplan

Je moet in overleg met je studieadviseur een aangepast studieplan opstellen met afspraken over je studievoortgang, aangepast aan jouw omstandigheden. Het nieuwe studieplan is het document op basis waarvan de examencommissie je een positief of negatief bindend studieadvies geeft.

Let op! Je moet je aan het aangepaste studieplan houden om een positief BSA te krijgen. Het is daarom belangrijk direct contact op te nemen met je studieadviseur, zodra je omstandigheden veranderen en je studievoortgang verder wordt bemoeilijkt. Je zult dan nogmaals een aangepast studieplan moeten opstellen. Doe je dat niet, dan loop je het risico alsnog een negatief bindend studieadvies met afwijzing te krijgen.

Officiële documenten

Je moet een persoonlijke verklaring én een deskundigenverklaring overleggen, bijvoorbeeld van een arts of psycholoog. Daaruit moet blijken in welke periode en in welke mate je studie door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden belemmerd is.

Stuur de verklaringen zo spoedig mogelijk per email naar: secretariaat@sea.leidenuniv.nl 

of anders naar:

Universiteit Leiden
Studie en Studentenondersteuning/BSA
Studentencentrum Plexus
Kaiserstraat 25
2311 GN  Leiden

 

Zij zorgen ervoor dat de examencommissie van jouw opleiding op de hoogte wordt gebracht.

Als de arts/deskundige die jouw situatie kent geen verklaring wil geven, kun je een afspraak maken met iemand van de Universiteit Leiden:

Let op: je moet het formulier Medische verklaring - Studievertraging en BSA uitprinten, invullen en meenemen naar de afspraak.

Regeling

Meer informatie over dit onderwerp vind je in het onderdeel ‘Procedure rond persoonlijke omstandigheden van de student in het kader van het bindend studieadvies’ van de Regeling Bindend Studieadvies.