Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Waarom een gedragscode voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen?

Onderwijs en onderzoek worden verrijkt als een diversiteit aan ervaringen en perspectieven uitgewisseld kan worden. Om deze verrijking te laten slagen is het nodig dat iedereen, studenten en medewerkers, zich welkom en gerespecteerd voelt. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Diversiteit in de betekenis van uiteenlopende eigenschappen en kenmerken die mensen uniek maken, leidt niet automatisch tot inclusie. Inclusie gaat over hoe we ons gedragen. Over onze sociale normen en de cultuur die we met elkaar dragen, die ervoor zorgen dat mensen zich gerespecteerd voelen, en ervaren dat ze deel uitmaken van een groter geheel.

Deze gedragscode is opgesteld om hierbij te ondersteunen. Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) werken of studeren betekent dat deze gedragscode onderschreven wordt.

Vanuit welke waarden komt deze gedragscode voort?

De gedragscode vloeit voort uit het strategisch plan 2022-2027 van de Universiteit Leiden en uit het Visie- en Strategie Plan van de faculteit (2022). Hierin wordt uiteengezet welke 4 kernwaarden binnen het onderwijs en onderzoek richtinggevend zijn voor keuzen die we maken:

  • vanuit het belang van verbinding luisteren we naar elkaar en houden we rekening met elkaar vanuit respect voor elkaars uitgangsposities en ervaringen;
  • vanuit het belang van vernieuwing blijven we nieuwsgierig naar elkaar en het onbekende, en steunen we elkaar hierbij;
  • vanuit het belang van onze verantwoordelijkheid nemen bouwen we aan een inclusieve gemeenschap waarbinnen we respectvol met elkaar omgaan en naar elkaar omkijken;
  • vanuit het belang van vrijheid en ongebondenheid van onderwijs en onderzoek kunnen en durven we elkaar onafhankelijk respectvol te bevragen, met ruimte voor verschillende perspectieven en ideeën, met ruimte voor open dialogen, waarbij we uitgaan van goede intenties van de ander.

Wat houdt de gedragscode in?

Vanuit de gedragscode handelen betekent dat FSW medewerkers en studenten:

  • zich respectvol gedragen en uiten
  • integer handelen
  • onbevooroordeeld luisteren
  • open staan voor reflectie op eigen (impliciete) bias en interpretaties
  • argumenteren/debatteren op basis van verifieerbare bronnen.

Wat is niet acceptabel?

Alle uitingen en gedragingen die onwettig, beledigend, bedreigend, intimiderend of obsceen zijn, die aanstootgevend en discriminerend zijn in kwesties van etniciteit, religie, functiebeperking, leeftijd, gender, nationaliteit of seksuele oriëntatie vallen nooit onder het recht van academische vrijheid en zijn onacceptabel.

Respectloze en beledigende communicatie op forums en platforms, geaffilieerd met de Universiteit Leiden, is onacceptabel.

De FSW spant zich in om haar medewerkers en studenten te beschermen tegen iedere vorm van schending van deze gedragscode. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan kan advies of hulp gezocht worden:

Wanneer er sprake is van een veilige situatie (geen dreiging of gevaar) kan een conflict het beste worden opgelost door eerst in gesprek te gaan met de betrokken persoon. Dit kan lastig zijn. De POPcorner FSW is er om hierbij te adviseren of, indien gewenst, te bemiddelen.

Als je getuige bent van gedrag dat in strijd is met deze gedragscode, probeer dan te interveniëren en het ongepaste gedrag op een beleefde maar duidelijke manier te benoemen. Dit kan lastig zijn. De POPcorner FSW biedt ook hierbij advies of bemiddeling, en active bystander-trainingen aan voor studenten die hier behoefte aan hebben. Trainingsdata staan vanaf 15 november 2023 op de facultaire website.

Wanneer het desondanks niet mogelijk blijkt de kwestie op te lossen, kan een formele klachtenprocedure gestart worden. Dat is een verantwoordelijkheid die zowel geldt voor slachtoffers van onacceptabel gedrag als voor degenen die er getuige van zijn (bijv. omstanders).

Klachtenprocedures en contactpersonen

Voor algemene richtlijnen raadpleeg je de universitaire website over klachten, onacceptabel gedrag, onbehoorlijke behandeling en wangedrag. Hier kun je ook meer informatie vinden over de hiervoor aangewezen contactpersonen, zoals de Ombudsfunctionaris en vertrouwenspersonen. Zie: Gedragscode Integriteit - Universiteit Leiden.

Als aanvulling op de genoemde contactpersonen en procedures is het belangrijk om te weten dat de faculteit een klachtenroutering heeft opgesteld.

Wanneer het desondanks niet mogelijk blijkt om tot een oplossing te komen, voel je dan vrij om de POPcorner FSW, de studieadviseur of een docent die je kent, in te schakelen om te kijken wat het beste is.

Met ingang van 23-24 is deze gedragscode faculteit breed gedeeld om met elkaar te bouwen aan een inclusieve leer- en werkomgeving.

Mochten zich ongewenste situaties of conflicten voordoen, dan kun je voor advies terecht bij je leidinggevende en/of de afdeling HRM.

Voor algemene richtlijnen raadpleeg je de universitaire website over klachten, onacceptabel gedrag, onbehoorlijke behandeling en wangedrag. Hier kun je ook meer informatie vinden over de hiervoor aangewezen contactpersonen, zoals de Ombudsfunctionaris en vertrouwenspersonen. Zie: Gedragscode Integriteit - Universiteit Leiden.

Docenten kunnen allle vragen over inclusief onderwijs verzorgen, of over de gedragscode zelf, opsturen naar inclusiveteaching@fsw.leidenuniv.nl (beheerd door FSW onderwijsbeleid). Op basis hiervan wordt gekeken of meer ondersteuning voor docenten nuttig is, bv. in de vorm van intervisies of aanvullende richtlijnen.

De POPcorner FSW organiseert in dit kader jaarlijks lunchmeetings rondom D&I gerelateerde thema's in de onderwijssetting. Deze staan open voor alle docenten. Programmering staat vermeld op de facultaire website met ingang van 15 november 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.