Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Een overzicht van alle onderwijsroosters van de rechtenfaculteit, met uitzondering van de Advanced LLM opleidingen, vind je hier onder het tabblad 'Rechtsgeleerdheid'.

Het werkgroeponderwijs in de propedeuse is verplicht voor voltijd eerstejaarsstudenten die onderwijs volgen in een tutorgroep. Als je vaker afwezig bent dan is toegestaan, mag je niet meedoen aan het tentamen én het hertentamen. 
Het werkgroeponderwijs en de LLP bijeenkomsten zijn verplicht, studenten moeten zich vóór aanvang van de werkgroep of LLP bijeenkomst afmelden wanneer zij (bijv. door ziekte) afwezig zullen zijn. Tijdige melding betekent niet dat de aangedragen reden per definitie als geldig wordt aangemerkt door de examencommissie!

In de folder Instructie aanwezigheidsplicht (zie rechterkolom bij Documenten) vind je meer informatie hierover.

Bachelor- en Masterstudenten moeten zich zélf aanmelden voor onderwijs en tentamens. Meestal via uSis, maar soms verloopt de aanmelding via een formulier op de Blackboardomgeving, check hiervoor de vakbeschrijving van het betreffende vak in de studiegids Er geldt alleen aanwezigheidsplicht voor propedeusestudenten in tutorgroepen, tenzij anders in de vakbeschrijvingen staat aangegeven. Alle roostergegevens zijn in uSis opgenomen.

Werkgroepaanmelding

Werkgroepen gaan ca. 4 weken -altijd maandag 00.00 uur- voor de start van het onderwijs open voor inschrijving via uSis. De inschrijvingsmogelijkheid sluit 4 dagen voor de start van het onderwijs. Daarna kan men zich melden bij het secretariaat van de desbetreffende vakgroep.

Hoorcollege aanmelding

Hoorcolleges gaan ca. 4 weken -altijd maandag 00.00 uur- voor de start van het onderwijs open voor inschrijving via uSis. Door inschrijving kan je het hoorcollege in je rooster raadplegen. De inschrijvingsmogelijkheid blijft de gehele collegereeks open.

Werkgroepen en hoorcolleges (via uSis):

Werkgroepen en hoorcolleges openen ca. 4 weken -altijd maandag 00.00 uur- voor de startdatum.

 1. Belangrijke tip!  Klik in uSis op ‘inschrijven’ en kies voor ‘inschrijven via studieactiviteit’
 2. Check het  Werkgroepenrooster  en het collegerooster;
 3. Vul het ‘studieact nr’ in
 4. Een werkgroep sluit automatisch als hij vol is en 4 dagen voor de start van de werkgroep
 5. Aanmelding voor het hoorcollege blijft mogelijk gedurende de hele collegereeks
 6. Rond de aanmelding af via je winkelwagen;
 7. Controleer altijd in je (studie)rooster in uSis of je aanmelding is gelukt!

Tentamenaanmelding

Op de tentamenkalender staan de tentamens op datum gesorteerd. De aanduiding H of T staat voor Hertentamen of Tentamen 1e kans.

Je kunt je aanmelden vanaf 42 kalenderdagen tot 10 kalenderdagen vóór de tentamendatum.

 1. Zie de aanmeldperiode op de Tentamenkalender  en meld je op tijd aan!
 2. Belangrijke tip! Klik in uSis op ‘inschrijven’ en kies voor ‘inschrijven via studieactiviteit’;
 3. Kies het juiste studiejaar en de juiste opleiding (bachelor/master);
 4. Check de  Tentamenkalender en vul het ‘Actnr’ in (staat vóór de aanmeldperiode);
 5. Rond de aanmelding af via je winkelwagen;
 6. Controleer altijd in je (studie)rooster of je aanmelding is gelukt!
 7. Je bent verplicht bij deelname aan een (her)tentamen je collegekaart en geldig ID te laten zien.

Als de aanmelding mislukt, mail direct naar het OIC met foutmelding en studentnummer. Doe dit in ieder geval vóór de sluitingsdatum in uSis!

Het kunnen aantonen van een geldig legitimatiebewijs tijdens het tentamen is verplicht. Daarnaast gelden er regels met betrekking tot de materialen die je naar het tentamen mee mag nemen.

Legitimatie tijdens een tentamen

Op het tentamen wordt de presentie opgenomen. Voor deze legitimatie en het kunnen doen van een schriftelijk tentamen zijn de navolgende zaken vereist:

 • collegekaart/bewijs van inschrijving aan de Universiteit én
 • een geldig legitimatiebewijs. Let op: een kopie, al dan niet via een mobiel of een verlopen legitimatiebewijs wordt niet geaccepteerd

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of -identiteitskaart. Wanneer je niet een geldig legitimatiebewijs, als hiervoor genoemd, kan laten zien, kan je geen tentamen doen en moet je de tentamenruimte verlaten.

Is jouw legitimatiebewijs gestolen of ben je deze verloren, kom dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk één werkdag voor het tentamen naar de balie van het OIC tijdens openingstijden. Indien het legitimatiebewijs is verloren of gestolen dien je een verklaring van vermissing van de gemeente te hebben. Indien het bewijs is verlopen dien je een aanvraag van verlenging van de gemeente en het verlopen legitimatiebewijs mee te nemen.

Tentamenuitrusting

 • pen, potlood type B of HB zwart, puntenslijper en gum;
 • wetboeken (indien nodig en toegestaan).  

Informatie over studiematerialen die op tentamens wel of niet mogen worden meege­bracht en informatie over besprekingscolleges en inzage tentamens wordt gepubliceerd in het werkboek van het betreffende vak en/of op Blackboard. Als het is toegestaan materiaal mee te nemen naar het tentamen, moet het voldoen aan de volgende eisen:  

Meegebrachte wetteksten of ander materiaal mag geen aantekeningen bevatten. Onder aantekeningen worden niet verstaan:

 • onderstrepingen, arceringen en markeringen met fluorescerende stift;
 • verwijzingen naar wetsartikelen;
 • verwijzingen naar jurisprudentie en andere literatuur, mits dit expliciet voor een bepaald tentamen is toegestaan;
 • randwoorden die door de uitgever van een wetgevingsbundel zijn aangebracht.  

Tijdens tentamens is het uiteraard verboden te roken, mobiele telefoons/iPads/tablets e.d. te gebruiken.

In bepaalde gevallen kom je in aanmerking voor een individuele herkansing buiten de regulier aangeboden herkansing.

Je kunt in aanmerking komen voor een mondelinge of individuele herkansing op het moment dat:

 • je minstens één keer een 5 hebt behaald voor het betreffende vak in het huidige collegejaar of het collegejaar daarvoor.
 • alle overige cijfers zijn verwerkt in uSis (geldt voor alle opleidingen).
 • Bachelorstudenten: als na het behalen van je (bachelor) scriptie nog één vak open staat en in het desbetreffende semester geen gelegenheid meer is tot een regulier tentamen (is niet van toepassing in januari en juli/augustus ivm de ‘harde knip’).
 • Masterstudenten: als je de eindversie van je scriptie hebt ingeleverd en de scriptiebegeleider kan verklaren dat je een voldoende zal krijgen en er nog één vak open staat waarbij je ten minste vier maanden zou moeten wachten op de eerstvolgende tentamenkans. De periode van 1 juli tot half augustus wordt niet in de berekening meegenomen.

NB. De practicum en privatissimum vakken zijn uitgesloten van individuele herkansingen.

Kijk voor de uitgebreide regeling in:
Bachelorstudenten, artikel 4.8 in de Regels en Richtlijnen Bachelor Tentamens & Examens.
Masterstudenten, artikel 4.8 in de Regels en Richtlijnen Master Tentamens & Examens.
Beide documenten zijn te vinden op de website facultaire en opleidingsreglementen

Als je hieraan voldoet kun je een aanvraag doen voor een individuele herkansing. Dat kan per e-mail naar het OIC met vermelding van je naam, studentnummer en het betreffende vak.

Voldoe je niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan is het niet mogelijk om via het OIC toestemming voor een individuele herkansing te krijgen. Wil je vanwege omstandigheden toch in aanmerking komen voor een individuele herkansing, dien dan een gemotiveerd verzoekschrift in bij de facultaire examencommissie.

Wil je je na de termijn van 10 kalenderdagen toch nog aanmelden voor een tentamen, dan biedt de faculteit tot 1 werkdag voor het tentamen kosteloos een extra faciliteit aan. Ga daarvoor naar de balie van het OIC. Het OIC onderzoekt of je gerechtigd bent aan het tentamen deel te nemen en verzorgt, indien dat het geval is, je aanmelding. Dit kan tot één werkdag voorafgaand aan de tentamendatum tot 12.30 uur.
Voorbeeld: het tentamen is op woensdag, aanmelden kan tot en met dinsdag 12.30 uur.
NB. Je kunt dit eventueel ook door iemand anders laten doen, geef dan wel je studentnummer en de naam van het betreffende tentamen mee.

Let op: Deze faciliteit wordt alleen aangeboden indien er geen organisatorische beperkingen zijn en er op de tentamenlocatie voldoende plaats is.

Het is mogelijk voor reguliere studenten om onder voorwaarden één voldoende te herkansen tijdens de bachelor of master. Hiervoor is toestemming van het OIC noodzakelijk.

Deze regeling geldt niet voor exchange-studenten, gaststudenten en Advanced Masters.

In het kort wordt hieronder aangegeven wanneer het mogelijk is om een voldoende te herkansen.

Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (zie ook de OER 4.1.8.1) van de opleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is het éénmaal gedurende de bachelorstudie en éénmaal gedurende de masterstudie mogelijk om een schriftelijk tentamen te herkansen wanneer het eindcijfer een 6,0 of hoger is. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden, namelijk alleen indien:

 • het gaat om een vak uit het tweede- of het derde jaar van de bachelor of uit de master;
 • in de vakbeschrijving van het vak is opgenomen dat het herkansen van een voldoende is toegestaan (zie het bestand in rechterkolom bij Documenten;
 • het vak is behaald bij het eerste kans tentamen van het huidige studiejaar en;
 • het tentamen voor het vak voor de eerste keer in de studie is afgelegd.

Het herkansen van een voldoende eindcijfer vindt altijd plaats bij de reguliere herkansing in het lopende studiejaar. Met de docent kunnen dus geen andere afspraken worden gemaakt.

Let op: Het laatste cijfer telt, ook als dit bij de herkansing een onvoldoende is. Bij een onvoldoende worden de reeds toegekende ECTS voor het betreffende vak ongedaan gemaakt.

Let op: Mocht de herkansing van een voldoende resulteren in een onvoldoende, dan maak je voor dat vak geen aanspraak op een individuele herkansing in de zin van art. 4.8 van de Regels en Richtlijnen (de zogenoemde ‘laatstevakregeling’).

Voldoe je aan bovenstaande criteria en wil je een voldoende eindcijfer herkansen?
Je kunt je aanvraag tot uiterlijk op de 20e kalenderdag na bekendmaking van het tentamenresultaat indienen.

Je kunt het aanvraagformulier downloaden. Wil je dit uitprinten, volledig invullen en ondertekenen, en per e-mail terugsturen naar OIC@law.leidenuniv.nl? Vergeet niet een scan van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Je kunt het formulier ook aan de balie van het OIC inleveren.

Na ontvangst van je aanvraag zullen we beoordelen of jij in aanmerking komt voor het herkansen van een voldoende. Je krijgt hiervan bericht op jouw u-mail.

Heb je twee (rechten)tentamens uit je verplichte curriculum op dezelfde dag en tijdstip dan is er in bijzondere gevallen een mogelijkheid om beide tentamens op één dag af te leggen (één in de ochtend en één in de middag), míts dit te realiseren is. 

Wat te doen bij een dergelijk geval?

 • Schrijf je in via uSis voor beide tentamens, doe dat uiterlijk 10 dagen vóór de tentamendatum.
 • Stuur uiterlijk 15 werkdagen vóór het tentamen een uMailbericht met verzoek tot deelname aan beide tentamens naar de studieadviseur. Is er geen toestemming, dan voor 1 van de tentamens uitschrijven.

Ongeveer 4 tot 7 dagen vóór het tentamen krijg je een uMailbericht van het Onderwijs Informatie Centrum over de locatie van de tentamens en de hieraan verbonden voorwaarden.

Als je geen uMailbericht hebt ontvangen is er géén toestemming om beide tentamens op één dag te maken.

Tentamens worden niet versneld nagekeken. Hierop geldt één uitzondering: Studenten die per februari willen instromen in de master en in januari nog tentamen(s) hebben, kunnen bij de studieadviseur versneld nakijken aanvragen zodat zij uiterlijk op de laatste werkdag van januari hun afstuderen kunnen aanvragen. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kan contact opgenomen worden met de studieadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.