Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Medezeggenschap

Als je wilt meebeslissen over zaken die het onderwijs van de faculteit aangaan, kun je lid worden van de faculteitsraad of  van een van de opleidingscommissies.

De leden van de Faculteitsraad 2021 - 202

De Faculteitsraad

De faculteitsraad (FR) van W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit. De belangrijkste taak van de FR is om het faculteitsbestuur (FB) kritisch te volgen, van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. 

Naast medewerkers zitten er ook studenten in de raad. Die zijn gekozen tijdens de facultaire verkiezingen. Het FB en de FR vergaderen elke maand. Op de agenda staan onderwerpen als:

  • financiën
  • personeelsbeleid
  • onderwijs
  • facilitaire diensten
  • Andere dingen die spelen in de faculteit 

Bekijk wie er in de faculteitsraad zitten.

Meer weten over wat de faculteitsraad bespreekt? Bekijk eens de agenda's en notulen.

Als je meer informatie wilt, andere vragen hebt of ontevreden bent over een bepaalde situatie op de faculteit, neem dan contact met ons op via FWN-FR@science.leidenuniv.nl.

Volg verder de faculteitsraad op Facebook.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie (OC), die bestaat uit docenten en studenten.  De OC is het belangrijkste orgaan binnen de opleiding waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Een OC is een wettelijk vastgelegd medezeggenschapsorgaan. Ze wordt ingesteld voor een afzonderlijke opleiding of een groep van opleidingen. De OC heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Een OC houdt dus de vinger aan de pols, dient instemming te verlenen aan bepaalde zaken en geeft adviezen ter verbetering. Indien nodig is de OC een luis in de pels. Ze draagt constructief bij aan verbeteringen in vakken, maar denkt ook mee over de grote lijnen van het curriculum, voor nu en voor de verdere toekomst.

De samenstelling van de OC wisselt jaarlijks. De actuele samenstellingen en contactgegevens van de opleidingscommissies vind je in de organisatiegids.

Opleidingscommissie Natuurkunde

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), waarin zowel studenten als docenten zitting hebben. Deze commissie heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Docentleden
Prof.dr.ir John van Noort (voorzitter)
Dr. Peter Denteneer
Prof.dr. ir. Tjerk Oosterkamp 

Studentleden Bachelor
Jelle Oonk (jaar 1)
Dante Bosgoed (jaar 2)
Mark Tabaksblat (jaar 3) 

Mail de OpleidingsCommissie.

Examencommissie

Bij de Examencommissie kun je terecht voor speciale verzoeken met betrekking tot je onderwijsprogramma en vragen over en/of afwijking van de OER.
Wil je bijvoorbeeld toelating tot of vrijstelling voor een bepaald vak krijgen, of heb je een afwijkend studieplan dan kun je je verzoek richten aan de Examencommissie via examencommissie@physics.leidenuniv.nl
Daartoe aangewezen leden van de Examencommissie verifiëren of de voor een examen overlegde studieresultaten voldoen aan het betreffende studieprogramma en daarbij gestelde eisen. De Examencommissie stelt ook vast de samenstelling van de commissie die daadwerkelijk het examen afneemt. Verder houdt de Examencommissie zich ook bezig met:

  1. de goedkeuring van een stage of onderzoek buiten de eigen instelling;
  2. het verlenen van vrijstelling van een tentamen;
  3. de vervanging van een verplicht vak door een ander vak;
  4. de erkenning van tentamens afgelegd buiten de eigen opleiding;
  5. de samenstelling van een studiepakket dat afwijkt van de eisen gesteld in de respectievelijke OERs en hun bijlagen

Prof.dr.Koenraad Schalm (voorzitter)
Dr. Dorothea Samtleben
Dr. Alessandra Silvestri 
Dr. Daniela Kraft
Dr. Stephan Eijt (extern lid)

Toelatingscommissie Bachelor Natuurkunde
 

Dr. Hara Papathanassiou
Dr. Peter Denteneer
Drs. I. Versluijs

Toelatingscommissie Master Physics
 

Dr. Alexey Boiarskyi
Prof. dr. Thomas Schmidt
Dr. Hara Papathanassiou
 

PR commissie

De PR Commissie van de opleiding Natuurkunde is gezamenlijk met de opleiding Sterrenkunde en houdt zich bezig met de voorlichting voor beide opleidingen, zoals het vervaardigen van promotiemateriaal en het organiseren van wervingsevenementen (Open Dag, Proefstuderen, Meeloopdagen) in samenwerking met de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. De PR Commissie vergadert drie keer per jaar en bestaat uit de volgende leden:

Stafleden
Prof.dr. Henk Hoekstra (Staflid Sterrenkunde, voorzitter)
Prof.dr.ir. Tjerk Oosterkamp (Staflid Natuurkunde)
Razjaan Rashid, BSc (Coördinator Onderwijs-PR & Studentwerving Sterrenkunde)
Drs. Manon van Ette (Wervingscoördinator Natuurkunde)
Drs. Bruno van Wayenburg (Outreach Officer LION)

Studentleden
Julia Wasala (Studentambassadeur bachelor Sterrenkunde)
Nashanty Brunken (Studentambassadeur bachelor Sterrenkunde)
Amy Louca (Studentambassadeur master Astronomy)
Ylke van der Zwet (PR-assistent Sterrenkunde)
Paloma Jol (PR-assistent Sterrenkunde)
Serafine Beugelink (Studentambassadeur bachelor Natuurkunde)
Jasper Jansen (Studentambassadeur bachelor Natuurkunde)
Thomas Rothe (PR-assistent Natuurkunde)
Matthijs Goedings (PR-assistent Natuurkunde)

Contact.VWO
Dr. Henk Buisman
Drs.Ingrid Versluijs 

Contact.VWO is de link tussen het natuurkunde-onderwijs op Nederlandse middelbare scholen en de opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Zij organiseren bezoeken aan de universiteit en practica voor middelbare scholieren, evenementen voor middelbare scholieren en hun docenten en ze bieden ondersteuning bij profielwerkstukken. Klik hier voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.