Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) alsmede het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Het Leidse model

Het is typerend voor de "Leidse" Universitaire medezeggenschap dat voor ieder onderwerp, ongeacht de al dan niet formeel toegewezen bevoegdheden, het oordeel van de Universiteitsraad door het College van Bestuur als zwaarwegend wordt gezien. Er wordt in alle gevallen naar gestreefd om tot consensus te komen. 

Rechten van de UR

Instemmingsrecht 

Het College van Bestuur heeft voorafgaand instemming nodig van de UR bij ieder te nemen besluit aangaande onder andere:

  • het instellingsplan;
  • de vormgeving van het systeem van de kwaliteitszorg;
  • de begroting op hoofdlijnen.

Adviesrecht 

Het College van Bestuur vraagt de UR om advies bij ieder te nemen besluit aangaande onder andere:

  • aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen;
  • beleid ten aanzien van de oprichting van holdings en besloten vennootschappen;
  • de modellen voor de Onderwijs- en Examenregelingen (OER'en).

Initiatiefrecht 

Naast bovenstaande "reactieve" bevoegdheden, die altijd in relatie staan tot een voorgenomen besluit van het College van Bestuur, heeft de UR het recht om zelf zaken onder de aandacht te brengen van het College. Dit gebeurt regelmatig. 

Voor de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen CvB-UR, bezoek de Organisatiegids.

Leden van de UR

De UR bestaat op dit moment uit zestien leden, van wie er acht afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en acht uit de studentengeleding. De Raad wordt bijgestaan door een griffier en een voorzitter.

Voor de precieze samenstelling van de Universiteitsraad kun je de Organisatiegids raadplegen.

Actief in de medezeggenschap

Wil je zelf actief worden in de medezeggenschap van de Universiteit Leiden? Bekijk dan wat je moet doen om als student in een van de medezeggenschapsorganen van de universiteit te komen.

Commissies van de UR

Ter voorbereiding van een aantal grote en/of langlopende onderwerpen heeft de UR drie commissies ingesteld: Personeel, Studentenzaken & Internationalisering; Onderwijs & Onderzoek; en Financiën & Huisvesting. Ieder Raadslid neemt in principe zitting in één van de drie commissies.

Voorzitterschap

Elke commissie wordt voorgezeten door een door de Raad gekozen commissievoorzitter, die verantwoordelijk is voor het leiden van de vergadering, het opstellen van het commissieadvies aan de UR en daarnaast in overleg met de voorzitter en griffier van de UR voor bepaalde dossiers de te volgen procedure uitstippelt. De commissievoorzitter onderhoudt daarnaast ook contact met studenten en personeel in het werkveld. Tenslotte doet de commissievoorzitter tijdens Overlegvergaderingen met het College van Bestuur vaak dienst als woordvoerder namens de UR.

Commissie Personeel, Studentenzaken & Internationalisering (PS&I)

De commissie PS&I bereidt dossiers voor die de positie van personeel en studenten aan de Universiteit Leiden betreft, alsmede ontwikkelingen op het terrein van de internationalisering.

Commissie Onderwijs & Onderzoek (O&O)

In de commissie O&O worden dossiers voorbereid die betrekking hebben op onderwijs en onderzoek in brede zin: studiesucces, opleidingsaanbod, beleid op het gebied van onderzoeks- en onderwijskwaliteit, excellentieonderwijs, profileringsgebieden en aanverwante onderwerpen.

Commissie Financiën & Huisvesting (F&H)

Deze commissie is belast met de voorbereiding van de Bestuurlijke Financiële Rapportages, de begroting, de kadernota en dossiers op het gebied van vastgoed en huisvesting.

Medezeggenschap

Als je wilt meebeslissen over zaken die het onderwijs van de faculteit aangaan, kun je lid worden van de Faculteitsraad of opleidingscommissies.

De Faculteitsraad

De Faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. Tijdens de facultaire verkiezingen wordt er bepaald wie er in de Faculteitsraad zitting nemen. Maandelijks komen het Faculteitsbestuur en de Raad bijeen om onderwerpen zoals financiën, personeelsbeleid, onderwijs en facilitaire diensten te bespreken. Ook vraagt de Raad dan opheldering over vragen die er in de faculteit leven en zoeken we naar oplossingen van die vragen.
De Faculteitsraad is te bereiken via FWN-FR@science.leidenuniv.nl.

Agenda en Notulen

2018

2 juli: agenda / notulen

28 mei: agenda / notulen

30 april: agenda / notulen

9 april: agendanotulen 

5 maart: agenda / notulen 

5 februari: agenda / notulen

15 januari: agenda / notulen 

2017

13 november: agendanotulen

16 oktober: agenda / notulen

28 augustus: agenda / notulen

14 augustus: agenda / notulen

26 juni: agenda / notulen

29 mei: agenda / notulen

1 mei: agenda / notulen

3 april: agenda / notulen

6 maart: agenda / notulen

6 februari: agenda / notulen

2016

12 december: agenda / notulen
14 november: agenda / notulen
17 oktober: agenda / notulen
22 augustus: agenda / notulen
27 juni: agenda / notulen
30 mei: agenda / notulen
2 mei: agenda / notulen
4 april: agenda / notulen
7 maart: agenda / notulen
8 februari: agenda / notulen

 

Archief Agenda en Notulen (pdf)

Als je meer informatie wilt, andere vragen hebt of ontevreden bent over een bepaalde situatie op de faculteit, neem dan contact met ons op via FWN-FR@science.leidenuniv.nl

Facebook Faculteitsraad

Leden Faculteitsraad

De actuele samenstelling van de Faculteitsraad vind je in de organisatiegids.

De opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten en is verantwoordelijk voor evaluaties van het onderwijs, het is het belangrijkste orgaan waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), waarin zowel studenten als docenten zitting hebben. Deze commissie heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. 
Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Contact opleidinscommissies
De actuele samenstellingen van de opleidingscommissies vind je in de organisatiegids.

 

Communicatie tussen de bachelor opleiding en bachelorstudenten Sterrenkunde vindt in eerste instantie plaats in de opleidingscommissie (OC). Hierin hebben op dit moment drie docenten en drie bachelorstudenten zitting, met een vertegenwoordiger uit ieder jaar van de bacheloropleiding. De masteropleiding Astronomy heeft een aparte opleidingscommissie.

Stafleden
Prof. dr. Michiel Hogerheijde (voorzitter)
Dr. Jordy Bouwman
Dr. Reinout van Weeren

Studentleden
Maarten Tollenaar
Benjamin van Ommen
Alex van Vorstenbosch

E-mailadres gehele opleidingscommissie: ocbachelor@strw.leidenuniv.nl
E-mailadres studentgeleding opleidingscommissie: ocstud@strw.leidenuniv.nl

De Examencommissie van de opleiding Sterrenkunde stelt regels vast met betrekking tot tentamens en examens, geeft aanwijzingen over de beoordeling van tentamen- en examenkandidaten en over de vaststelling van de uitslag van tentamens en examens. Er is één commissie voor de bacheloropleiding Sterrenkunde en de masteropleiding Astronomy. De leden van de Examencommissie worden jaarlijks benoemd door het Faculteitsbestuur c.q. de Decaan.

Samenstelling Examencommissie Sterrenkunde
Prof. dr. Ignas Snellen (voorzitter)
Dr. Jarle Brinchmann
Dr. Bernhard Brandl
Prof. dr. Henk Hoekstra
Prof. dr. Alex de Koter (extern lid)

Verzoeken aan de Examencommissie Sterrenkunde
Formele verzoeken tot in- en uitschrijving voor studieactiviteiten (zoals tentamens) kun je indienden via het daarvoor bestemde webformulier. Gebruik voor alle andere verzoeken het algemene webformulier.

De Toelatingscommissie adviseert over de geschiktheid van de vooropleiding van kandidaten voor de bacheloropleiding Sterrenkunde en de masteropleiding Astronomy. Bij geconstateerde tekortkomingen kan de commissie eventueel voorstellen doen ter compensatie daarvan. De leden van de Toelatingscommissie worden benoemd door het Faculteitsbestuur c.q. de Decaan. De Toelatingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Toelatingscommissie bacheloropleiding Sterrenkunde
Drs. Wouter Schrier (studieadviseur)
Drs. Arianne Pen-Oosthoek (opleidingscoördinator)

Toelatingscommissie masteropleiding Astronomy
Drs. Wouter Schrier (voorzitter, studieadviseur)
Drs. Arianne Pen-Oosthoek (secretaris, opleidingscoördinator)
Prof. dr. Koen Kuijken
Dr. Matthew Kenworthy
Prof. dr. Simon Portegies Zwart
Dr. Marcel van Dalen
Dr. Jackie Hodge
Dr. Elena Rossi

De PR Commissie van de opleiding Sterrenkunde is gezamenlijk met de opleiding Natuurkunde en houdt zich bezig met de voorlichting voor beide opleidingen, zoals het vervaardigen van promotiemateriaal en het organiseren van wervingsevenementen (Open Dagen, Proefstuderen, Meeloopdagen) in samenwerking met de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. De PR Commissie vergadert drie keer per jaar en bestaat uit de volgende leden:

Stafleden
Prof. dr. ir. Sense Jan van der Molen (voorzitter, Staflid Natuurkunde)
Prof. dr. Henk Hoekstra (Staflid Sterrenkunde)
Dr. ir. Suzan Commandeur (Coördinator PR & Onderwijs Sterrenkunde)
Drs. Manon van Ette (Secretaresse en PR-coördinator Natuurkunde)
Drs. Erik Arends (Outreach Officer Leids Instituut Onderzoek Natuurkunde (LION))

Studentleden
Erik Weenk (Studentambassadeur bachelor Sterrenkunde)
Esmee Stoop (Studentambassadeur bachelor Sterrenkunde)
Job van der Wardt (Studentambassadeur master Astronomy)
Amy Louca (PR-assistent Sterrenkunde)
Joshiwa van Marrewijk (PR-assistent Sterrenkunde)
Annet van den Hul (Studentambassadeur bachelor Natuurkunde)
Bas ten Haaf (Studentambassadeur bachelor Natuurkunde en master Physics)
Camille de Valk (PR-assistent Natuurkunde)

Stichting Rino
Camille de Valk (voorzitter)

Contact.VWO
Dr. Henk Buisman
Drs. Ingrid Versluijs

De onderwijsadministratie voor de opleiding Sterrenkunde wordt gevoerd door het Educatief Centrum Sterrenkunde.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie