Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwenspersonen

Als je ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie) ondervindt, of iemand verdenkt van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, dan kun je je wenden tot vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Je bespreekt in vertrouwelijke sfeer met deze persoon het probleem en zoekt gezamenlijk naar (mogelijke) oplossingen. Tevens bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld. Via de Klachtenregeling ongewenst gedrag kunnen maatregelen worden getroffen tegen een beklaagde.

Taken van de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

  • Het opvangen van klagers en hen advies en ondersteuning verlenen
  • Het informeren van klagers over de verschillende wegen die openstaan om het probleem tot een oplossing te brengen of een klacht in te dienen
  • Het begeleiden van klagers, indien klager de zaak wil laten bemiddelen of aan de orde wil stellen bij de klachtencommissie (Het behoort niet tot de taken om als vertrouwenspersoon zelf als bemiddelaar op te treden)
  • Desgewenst doorverwijzen naar deskundigen op het gebied van preventie en bestrijding ongewenst gedrag
  • Het adviseren van het College van Bestuur op het gebied van preventie en bestrijding ongewenst gedrag
  • Het registreren van meldingen en klachten en jaarlijks hier over rapporteren aan het College van Bestuur
  • Het verzorgen van voorlichting en publiciteit over de eigen functie
  • Het onderhouden van contacten met personen en instanties die ongewenst gedrag binnen de universiteit uit hoofde van hun functie kunnen signaleren

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Piet de Boer
Telefoon: werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur: 06 2504 2886
Of via het algemene nummer van Winston & Partners: 071 513 2493. Je kunt dan vragen naar de vertrouwenspersoon voor de Universiteit Leiden.
E-mail: pdeboer@winstonpartners.nl

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is je eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen bij wetenschappelijke integriteit van medewerkers van de Universiteit Leiden. Lees alles over de vertrouwenspersoon en commissie wetenschappelijke integriteit op de universitaire website.

Als je vragen hebt over de wetenschappelijke integriteit waar je je als student aan te houden hebt, dan kun je terecht bij je studieadviseur of studiecoördinator. Ook als je het vermoeden hebt dat een medestudent zich niet aan de wetenschappelijke integriteit houdt kun je met je studieadviseur of –coördinator contact opnemen, of je kunt de ombudsfunctionaris contacteren.