Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

 1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
 2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
 3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Het behalen van je bachelor- en masterdiploma

Bijna klaar met je opleiding, en denk je aan afstuderen? Lever dan het bachelor- of masterafstudeerformulier uiterlijk de laatste werkdag van de maand voor je geplande afstuderen in.

Afstuderen tussen september en juni

De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele diplomadatum. Het formulier moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de diplomadatum worden ingeleverd. Als je onderdelen al wel hebt afgerond maar nog wacht op de beoordeling dan kun je dat aangeven in het formulier.

Afstuderen in augustus

Voor studenten die hun laatste resultaat na juni hebben behaald is er de mogelijkheid om als diplomadatum de laatste werkdag van augustus te krijgen. Het formulier moet dan wel uiterlijk 1 juni zijn ingeleverd. Alle op 1 juni nog niet behaalde onderdelen moeten op het formulier worden vermeld. De bijbehorende resultaten moeten uiterlijk 31 augustus 16.00 uur bekend zijn bij de onderwijsadministratie van je opleiding.

Bachelor afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Bachelor afstudeerformulier. Lever deze ingevuld en met de benodigde bijlages in bij de onderwijsadministratie van je opleiding. 

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Master afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Master afstudeerformulierIn het formulier vind je ook informatie over het uitschrijven.

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Scriptierepositorium

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt gebruik gemaakt van het scriptierepositorium om scripties digitaal op één plek op te slaan. Het Scriptierepositorium is een online archief voor scripties van de Universiteit Leiden. Studenten wordt daarom gevraagd om hun scriptie digitaal aan te leveren aan het repositorium. Het gaat hierbij om een digitale kopie (in PDF) van de finale beoordeelde versie van de scriptie.

Scripties kunnen openbaar zijn voor de buitenwereld of onder embargo in het repositorium worden opgenomen. Voor openbaarmaking moeten zowel de begeleider als de student toestemming geven. Vergeet niet het consentformulier in te vullen en bij de onderwijsadministratie in te leveren (kan ook digitaal). Indien een van beide partijen voor onder embargo kiest dan zal de scriptie onder embargo opgenomen worden in het repositorium.

Let op: het scriptierepositorium accepteert slechts één upload per student. Herziene versies zullen daarom niet worden aanvaard. Het cijfer van de scriptie kan niet geregistreerd worden totdat het werkstuk geüpload is in het scriptierepositorium en het consentformulier bij de administratie is ingediend.

Raadpleeg deze pagina voor verdere informatie over het Scriptierepositorium.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Hiervoor vragen we je het formulier in te vullen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Afstudeerprocedure Bachelor

Elk studiejaar worden twee Bachelor diploma-uitreikingen tijdens de tentamenweek georganiseerd; één in de maand oktober en één in maart. Ter illustratie: als de afstudeerdatum van een bepaalde student 31 augustus is, vindt de officiële ceremonie ter uitreiking van het diploma plaats in oktober. Tussentijds is het maandelijks mogelijk af te studeren, echter zonder officiële ceremonie.

Het is van wezenlijk belang de hier omschreven procedure tijdig en zo snel mogelijk af te handelen.
 

 1. Voor afstuderen voor het einde van het studiejaar (31 augustus van dat jaar) moet het BA-Eindwerkstuk uiterlijk 18 juni zijn ingeleverd bij de scriptiebegeleider én de tweede lezer. De scriptie moet bovendien zijn geüpload op het 'Inleverpunt BA-Eindwerkstukken Geschiedenis' op Brightspace. Je bent direct ingeschreven voor deze Brightspace-pagina als je je inschrijft in uSis voor 5773VEWW.  Voor afstuderen voor het einde van het eerste semester (31 januari van dat jaar) moet het BA-Eindwerkstuk uiterlijk 4 januari zijn ingeleverd.
 2. De student controleert op voorhand of aan de vereisten is voldaan en vult het Afstudeerformulier Bachelor in. Met het indienen van het Afstudeerformulier Bachelor wordt de afstudeerprocedure in gang gezet. De uiterste inleverdatum is 1 juni voor afstuderen per eind augustus en 1 december voor afstuderen per eind januari. Mochten er nog cijfers van vakken ontbreken, dan vult de student deze vakken ook in op het afstudeerformulier met een kleine notitie dat de cijfers er nog aankomen. Indien cijfers ontbreken of gegevens niet juist zijn geeft de kandidaat dit, samen met eventueel benodigde bewijsstukken, aan de onderwijsadministratie door.
 3. Alle scripties (Bachelor, Master en Research Master) worden opgenomen in het scriptierepositorium bij de Universiteitsbibliotheek. De bachelorscripties worden niet openbaar gemaakt en de Master en Research Master scripties wel, als de student en de begeleiders van de scriptie daartoe toestemming geven. Studenten moeten zelf hun scriptie uploaden in het repositorium. Dit is onderdeel van de afstudeerprocedure. Klik op deze link om je scriptie op te nemen in het Scriptierepositorium of raadpleeg deze pagina voor uitleg over het Scriptierepositorium.
 4. Na akkoordbevinding van de geldigheid van de aanvraag en de studieresultaten ontvangt de kandidaat na enige tijd een uitnodiging voor de diploma-uitreiking met vermelding van de persoonlijke afstudeerdatum, tijd en locatie.

De afstudeerdatum of diplomadatum is de datum van de laatste werkdag van de maand waarin het laatste cijfer is behaald. Dat is ook de datum die op het diploma wordt vermeld.

De data van de uitreikingen van diploma's en de daaraan verbonden inlevertermijnen staan hierna in een overzicht aangegeven.

Deadlines afstuderen en diploma-uitreiking 2021-2022

Eerste semester

4 januari 2022 Uiterste inleverdatum eindwerkstuk
31 januari 2022 BA diplomeringsdatum
maart 2022                     Uitreiking diploma's in tentamenweek


Tweede semester

16 juni 2022 Uiterste inleverdatum eindwerkstuk
30 augustus 2022 BA diplomeringsdatum
oktober 2022                    Uitreiking diploma's in tentamenweek

Judicium

De examencommissie van de Bachelor opleiding geschiedenis kent een judicium toe bij het diploma voor studenten die op meer dan gemiddelde wijze het curriculum hebben doorlopen.

Op de bul en op het diplomasupplement wordt het judicium ‘cum laude’ vermeld indien voldaan is aan de volgende eisen:

 • alle onderwijseenheden zijn met tenminste een 6,0 afgerond;
 • het gewogen gemiddelde is een 8,0 of hoger;
 • voor de bachelorthesis is minimaal een 8,0 behaald;
 • het bachelorexamen is binnen vier studiejaren behaald.

Op de bul en op het diplomasupplement wordt het judicium ‘summa cum laude’ vermeld indien voldaan is aan de volgende eisen:

 • alle onderwijseenheden zijn met tenminste een 6,0 afgerond;
 • het gewogen gemiddelde is een 9,0 of hoger;
 • voor de bachelorthesis is minimaal een 9,0 behaald;
 • het bachelorexamen is binnen vier studiejaren behaald.

Verlate inlevering werkstuk

Indien men het eindwerkstuk later inlevert en pas na het zomerreces het resultaat verneemt, moet men zich via ‘ Studielink’ opnieuw inschrijven als Bachelor-student om in het nieuwe studiejaar het diploma te kunnen ontvangen.

Uitschrijving studie

Als je je Bachelor studie hebt afgerond moet je je uitschrijven via ‘Studielink’.

Op de website van Bureau Plexus staat veel informatie, evenals een direkte link naar Studielink.

Doorstuderen

Als je wilt doorstuderen na je Bachelor, moet je je voor de gewenste Master-opleiding opnieuw inschrijven bij de universiteit via ‘Studielink’. Zie website bureau Plexus.

Op het afstudeerformulier wordt ook door de opleiding gevraagd aan te kruisen of je wilt doorstuderen, zodat daar op voorhand administratief rekening mee gehouden kan worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.