Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Het behalen van je bachelor- en masterdiploma

Bijna klaar met je opleiding, en denk je aan afstuderen? Lever dan het bachelor- of masterafstudeerformulier uiterlijk de laatste werkdag van de maand voor je geplande afstuderen in.

Afstuderen tussen september en juni

De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele diplomadatum. Het formulier moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de diplomadatum worden ingeleverd. Als je onderdelen al wel hebt afgerond maar nog wacht op de beoordeling dan kun je dat aangeven in het formulier.

Afstuderen in augustus

Voor studenten die hun laatste resultaat na juni hebben behaald is er de mogelijkheid om als diplomadatum de laatste werkdag van augustus te krijgen. Het formulier moet dan wel uiterlijk 1 juni zijn ingeleverd. Alle op 1 juni nog niet behaalde onderdelen moeten op het formulier worden vermeld. De bijbehorende resultaten moeten uiterlijk 31 augustus 16.00 uur bekend zijn bij de onderwijsadministratie van je opleiding.

Bachelor afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Bachelor afstudeerformulier. Lever deze ingevuld en met de benodigde bijlages in bij de onderwijsadministratie van je opleiding. 

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Master afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Master afstudeerformulierIn het formulier vind je ook informatie over het uitschrijven.

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.

Scriptierepositorium

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt gebruik gemaakt van het scriptierepositorium om scripties digitaal op één plek op te slaan. Het Scriptierepositorium is een online archief voor scripties van de Universiteit Leiden. Studenten wordt daarom gevraagd om hun scriptie digitaal aan te leveren aan het repositorium. Het gaat hierbij om een digitale kopie (in PDF) van de finale beoordeelde versie van de scriptie.

Scripties kunnen openbaar zijn voor de buitenwereld of onder embargo in het repositorium worden opgenomen. Voor openbaarmaking moeten zowel de begeleider als de student toestemming geven. Vergeet niet het consentformulier in te vullen en bij de onderwijsadministratie in te leveren (kan ook digitaal). Indien een van beide partijen voor onder embargo kiest dan zal de scriptie onder embargo opgenomen worden in het repositorium.

Let op: het scriptierepositorium accepteert slechts één upload per student. Herziene versies zullen daarom niet worden aanvaard. Het cijfer van de scriptie kan niet geregistreerd worden totdat het werkstuk geüpload is in het scriptierepositorium en het consentformulier bij de administratie is ingediend.

Raadpleeg deze pagina voor verdere informatie over het Scriptierepositorium.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Hiervoor vragen we je het formulier in te vullen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Aanvragen bachelorexamen

In het geval van een buluitreiking in september/ oktober hoef je je niet voor het nieuwe collegejaar in te schrijven.

Bachelorexamen

Als bachelorstudent kan je twee maal per jaar deelnemen aan een collectieve afstudeersessie.

Data collectief afstuderen                                

Data inleveren 1e versie BA-werkstuk*                                

Data afronden overige examenonderdelen                                

31 januari 2022

15 december 2021

20 januari 2022

30 juni 2022

15 mei 2022

15 juni 2022

31 augustus 2022

15 mei 2022

15 augustus 2022


*Een eerste versie is een volledig BA-eindwerkstuk, inclusief noten, bibliografie, afbeeldingen en overige bijlagen. 

Het BA-eindwerkstuk en alle overige examenonderdelen moeten uiterlijk op 30 juni zijn ingeleverd/gemaakt om met afstudeerdatum 30 juni 2022 af te kunnen afstuderen. Pas als alle resultaten binnen zijn, kan het diploma worden vastgelegd. Het diploma zelf ontvang je tijdens de diploma-uitreiking in de zomer. 

Wanneer het Bachelor Eindwerkstuk voor de eerste keer ná 30 juni 2022 wordt ingeleverd, of onvoldoende is, moet de nieuwe versie uiterlijk op 15 augustus 2022 ingeleverd zijn. De bijbehorende afstudeerdatum wordt dan 31 augustus 2022. Je diploma ontvang je tijdens de buluitreiking in oktober.

Het BA Eindwerkstuk

De eisen waaraan een BA Eindwerkstuk moet voldoen, zijn opgenomen in de facultaire scriptiereglementen. Het aantal woorden van het volledige eindwerkstuk is 6000 exclusief noten, biografie, afbeeldingen en eventuele bijlagen. 

Deadlines inleveren BA-eindwerkstuk

15 mei 2022: EERSTE VOLLEDIGE VERSIE

  • Dit is de ‘eerste volledige’ versie; wordt besproken met de begeleider (=eerste lezer); nog geen cijfer/waardering. De student krijgt feedback.

15 juni 2022: DEFINITIEVE VERSIE

  • Deze versie wordt door begeleider en tweede lezer bekeken. Bepaald wordt of het werkstuk voldoende of onvoldoende is. Als het eindwerkstuk onvoldoende is krijgt de student een herkansing. Vanaf 1 juli tot en met medio augustus is er in principe geen scriptiebegeleiding.

15 augustus 2022: HERKANSING

  • Deze versie wordt nog eens door begeleider en tweede lezer bekeken (de tweede lezer cursorisch) en het cijfer wordt bepaald. 

Indien bovenstaande datum van 15 juni 2022 niet haalbaar is, neemt de student hierover ruim vóór deze datum contact op met de begeleider. Het is aan de begeleider om in dit geval een alternatieve inleverdatum te bespreken en deze ter goedkeuring aan de Examencommissie voor te leggen.  

Werkstukken die in de zomer zonder begeleiding geschreven zijn, zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Procedure inleveren BA-eindwerkstuk

De procedure voor het inleveren van het BA-werkstuk is als volgt:

  1. lever twee papieren exemplaren van je werkstuk in bij je begeleider;
  2. upload je werkstuk via de Brightspacecursus t.b.v. een plagiaatscan;
  3. upload je werkstuk in het universitaire Scriptierepositorium t.b.v. archivering.

Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium heeft als doel de scripties van de Universiteit Leiden digitaal te archiveren. Scripties worden zo mogelijk openbaar gemaakt. Studenten dienen het eindwerkstuk te uploaden in het Scriptierepositorium en een Toestemmingsformulier openbaarmaking scriptie in te leveren bij de onderwijsadministratie van het Huizinga-gebouw.

Beoordeling BA3 eindwerkstuk

Als student heb je recht op inzage van de ingevulde formulieren van de eerste lezer/begeleider en de tweede lezer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.