Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

Iedere opleiding heeft een examencommissie die toeziet op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Ook bepaalt de examencommissie of studenten de kennis en vaardigheden beheersen die nodig zijn voor het behalen van het diploma.

De examencommissie van je opleiding wordt aangesteld door het Faculteitsbestuur. De examencommissie is verantwoordelijk voor de effectieve organisatie van alle tentamens en examens en waakt over de kwaliteit ervan. Als je iets wilt wijzigen in de door jouw opleiding vastgestelde studievereisten, bijvoorbeeld een vrijstelling of verlenging, is het de examencommissie die een besluit neemt over jouw aanvraag.

Examencommissies Faculteit Geneeskunde

De Faculteit Geneeskunde kent vijf examencommissies, elk met een eigen voorzitter. De examencommissie ziet toe op naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en is wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie van tentamens en examens (WHW Art 7.12).

Werkzaamheden van de examencommissie zijn:

 • het waken over het niveau van tentamens en individuele toetsen;
 • het beoordelen en toekennen van individuele vrijstellingen, keuzevakkenpakketten, (stageaanvragen) en andere verzoeken;
 • het behandelen van klachten over toetsen
 • het behandelen van onregelmatigheden tijdens tentamens en vermeende gevallen van fraude;
 • het uitbrengen van het Bindend Studieadvies namens het faculteitsbestuur;
 • het aanwijzen van examinatoren.

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de examencommissie, de inhoud van jouw opleiding, deadlines en termijnen voor verzoeken vind je in de Onderwijs- en Examenreglement (OER) en/of Regels en Richtlijnen (R&R). Zie voor de OER en R&R en informatie over de examencommissie van jouw opleiding de opleidingsspecifieke tab. Eerstejaarsstudenten bachelor verwijzen we betreffende het Bindend Studieadvies (BSA) naar het document ‘Regeling Bindend Studieadvies Universiteit Leiden’. De BSA-norm staat genoemd in de OER van jouw opleiding.

Verzoeken of bezwaren worden ingediend per e-mail (aanbevolen, zie contact), of eventueel per post. Verzoeken worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend via uMail van Universiteit Leiden of LUMC e-mailaccount. Controleer of het verzoek compleet is.

Een compleet verzoek bestaat uit een concreet geformuleerd verzoek, vermelding van voor- en achternaam, studentnummer en (indien van toepassing) het onderwijsonderdeel en vakcode. Eventueel benodigde bewijsstukken (cijferlijsten, vakomschrijving) kunnen meegestuurd worden als pdf. Verzoeken of mailberichten gericht aan persoonlijke emailadressen, onvolledige of anonieme brieven, of documenten via OneDrive of WeTransfer worden niet in behandeling genomen. Vragen met betrekking tot verzoeken aan de examencommissie kan de studieadviseur van de betreffende opleiding benaderd worden.

De examencommissie behandelt verzoeken binnen 30 werkdagen (6 weken) na ontvangst. Het is dan ook raadzaam een verzoek altijd tijdig in te dienen (zeker in bepaalde periodes zoals de zomerperiode of rond feestdagen). Zodra de examencommissie tot een besluit is gekomen, ontvang je deze z.s.m. op jouw umail-account. Vragen naar aanleiding van een toegestuurd besluit kun je per mail stellen aan de examencommissie.

Studenten kunnen binnen zes weken na ontvangst van het besluit van de examencommissie hier tegen in beroep gaan. Zie voor meer informatie de website van het College van Beroep voor de Examens en deze pagina.

De huidige Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen (R&R) voor de Bachelor Biomedische Wetenschappen vind je op deze pagina. Op deze pagina vind je handleidingen en formulieren voor bijvoorbeeld een verzoek tot vrijstelling. Verzoeken waar geen onlineformulier bestaat, stuur je naar Examencommissie-bmw@lumc.nl.

De Examencommissie stelt uiterlijk 15 augustus het Bindend Studieadvies (BSA) vast voor eerstejaarsstudenten. De deadline voor het bekend maken van persoonlijke omstandigheden bij de studieadviseur en/of het aanvragen van een hinderverklaring met betrekking tot het behalen van de BSA-norm is 15 juli.

Indien je niet aan de BSA-norm voldoet, is het mogelijk dat je wordt opgeroepen voor een gesprek met de examencommissie. Deze gesprekken vinden plaats op een vastgesteld tijdstip in augustus. De studieadviseurs brengen je tijdig op de hoogte de exacte data. Houd hier rekening mee met je vakantieplanning.

Voorzitter

 • Vacature staat momenteel open

Vicevoorzitter

 • Mw. dr. C.R. Jost

Leden

 • Dhr. dr. R.W. Dirks
 • Dhr. prof. dr. P.C.N. Rensen
 • Dr. B.J.M. van Vlijmen

Extern lid

Vacature staat momenteel open

Adviseur

 • Mw. dr. B. Hogers

Examencommissie Bachelor Biomedische wetenschappen

Mw. G.W. van der Plas
Ambtelijk secretaris ECBW
Mw. H.A. Kramer
Ambtelijk secretaris ECBW
Examencommissie-bmw@lumc.nl

Postadres
LUMC Onderwijsservicepunt
Postzone V0-P
T.a.v. Examencommissie Bachelor BW
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.