Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

Iedere opleiding heeft een examencommissie die toeziet op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Ook bepaalt de examencommissie of studenten de kennis en vaardigheden beheersen die nodig zijn voor het behalen van het diploma.

De examencommissie van je opleiding wordt aangesteld door het Faculteitsbestuur. De examencommissie is verantwoordelijk voor de effectieve organisatie van alle tentamens en examens en waakt over de kwaliteit ervan. Als je iets wilt wijzigen in de door jouw opleiding vastgestelde studievereisten, bijvoorbeeld een vrijstelling of verlenging, is het de examencommissie die een besluit neemt over jouw aanvraag.

In uw brief dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 • dagtekening
 • studentnummer
 • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
 • u-mailadres
 • opleiding(en) waarvoor u ingeschreven staat

Verzoeken propedeusestudenten (in een tutorgroep)

Verzoeken betreffende aanwezigheidsplicht en conditionele herkansing dienen vergezeld te gaan van bewijzen. De verzoeken moeten zijn ingediend vóór de deadline vermeld in het emailbericht van de examencommissie. Zie voor meer informatie de instructie aanwezigheidsplicht over de verplichte aanwezigheid bij werkgroepen en tentamens.

Tegen beslissingen van de examencommissie staat binnen zes weken nadat deze ter kennis van betrokkene zijn gebracht, beroep open bij het College van Beroep voor de Examens, Postbus 9500, 2300 RA Leiden.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de examencommissie die zijn ontleend aan de WHW:

 • het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens
 • het uitvaardigen van regels en richtlijnen betreffende tentamens en examens
 • de organisatie en de coördinatie van tentamens
 • het aanwijzen van examinatoren
 • het verlenen van vrijstellingen
 • het treffen van maatregelen inzake orde, fraude, plagiaat e.d.
 • het toekennen van individuele herkansingen
 • het afgeven van getuigschriften.

De examencommissie heeft van het faculteitsbestuur het mandaat gekregen om besluiten betreffende het bindend studieadvies uit te brengen; de bsa-adviezen worden dus door de examencommissie namens het faculteitsbestuur uitgebrach (overeenkomstig de ‘Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden’)

Daarnaast heeft de examencommissie een belangrijke rol bij de onderwijsvernieuwingen zoals het Studiesysteem propedeuse, de vierjaarsregeling geldigheidsduur tentamens, en het Studieplan bacheloropleidingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie