Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

Iedere opleiding heeft een examencommissie die toeziet op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Ook bepaalt de examencommissie of studenten de kennis en vaardigheden beheersen die nodig zijn voor het behalen van het diploma.

De examencommissie van je opleiding wordt aangesteld door het Faculteitsbestuur. De examencommissie is verantwoordelijk voor de effectieve organisatie van alle tentamens en examens en waakt over de kwaliteit ervan. Als je iets wilt wijzigen in de door jouw opleiding vastgestelde studievereisten, bijvoorbeeld een vrijstelling of verlenging, is het de examencommissie die een besluit neemt over jouw aanvraag.

Examencommissie Wiskunde

Bij de Examencommissie kun je terecht voor speciale verzoeken met betrekking tot je onderwijsprogramma en vragen over en/of afwijking van de OER. Wil je bijvoorbeeld toelating tot of vrijstelling voor een bepaald vak krijgen, of heb je een afwijkend studieplan dan kun je je verzoek richten aan de Examencommissie.

Daartoe aangewezen leden van de Examencommissie verifiëren of de voor een examen overlegde studieresultaten voldoen aan het betreffende studieprogramma en daarbij gestelde eisen. De Examencommissie stelt ook vast de samenstelling van de commissie die daadwerkelijk het examen afneemt. Verder houdt de Examencommissie zich ook bezig met:

  1. de goedkeuring van een stage of onderzoek buiten de eigen instelling;
  2. het verlenen van vrijstelling van een tentamen;
  3. de vervanging van een verplicht vak door een ander vak;
  4. de erkenning van tentamens afgelegd buiten de eigen opleiding;
  5. de samenstelling van een studiepakket dat afwijkt van de eisen gesteld in de respectievelijke OERs en hun bijlagen

Contactgegevens en de samenstelling van de examencommissie Wiskunde vind je in de organisatiegids
Zie ook de huidige pagina van de examencommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie