Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

Iedere opleiding heeft een examencommissie die toeziet op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Ook bepaalt de examencommissie of studenten de kennis en vaardigheden beheersen die nodig zijn voor het behalen van het diploma.

De examencommissie van je opleiding wordt aangesteld door het Faculteitsbestuur. De examencommissie is verantwoordelijk voor de effectieve organisatie van alle tentamens en examens en waakt over de kwaliteit ervan. Als je iets wilt wijzigen in de door jouw opleiding vastgestelde studievereisten, bijvoorbeeld een vrijstelling of verlenging, is het de examencommissie die een besluit neemt over jouw aanvraag.

Examencommissie Bestuurskunde

De Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde is, krachtens artikel 7.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW), verantwoordelijk voor de toetsing en waakt over het niveau van de examens, tentamens en keuzevakpakketten. Belangrijke taken en bevoegdheden zijn: het uitvaardigen van regels en richtlijnen betreffende tentamens en examens; het verlenen van vrijstellingen; het treffen van maatregelen inzake orde, fraude, plagiaat e.d., het besluiten over bezwaarschriften van studenten en het besluiten over het bindend studieadvies (BSA). De Examencommissie is daarnaast belast met het toekennen van individuele herkansingen en het afgeven van getuigschriften en beoordeelt verzoeken betreffende individuele aanpassingen van het programma en de invulling van de vrije keuzeruimte.

De examencommissie Bestuurskunde handelt naar de geldende regels en procedures van de opleiding, die zijn neergelegd in twee documenten. De Onderwijs- en Examenregelingen (OER), opgesteld door de Faculteit Governance and Global Affairs en de Regels en Richtlijnen (R&R), opgesteld door de Examencommissie.

In deze twee documenten kunnen studenten alles vinden over belangrijke onderwijs gerelateerde aangelegenheden zoals:     

 • Inschrijfprocedures voor en toegang tot tentamens en hertentamens.
 • Geldigheid van gemaakte tentamens.
 • Herkansingbeleid en het aanvragen van een extra examen.
 • Beoordeling, deelcijfers, afronding van cijfers en bepaling van het judicium.
 • Fraude en plagiaat.
 • Regelingen in het kader van bijzondere omstandigheden.

Samenstelling examencommissie Bestuurskunde

 

 • Dr. A. Afonso (voorzitter)
 • Dr. T.S. Ashikali
 • Dr. P.E.A. van den Bekerom
 • Dr. M. van Lent
 • Prof.dr. P. Nieuwenburg (extern lid)
 • L. Erades (ambtelijk secretaris)

 

Let op: Vragen in brieven en/of e-mails aan individuele leden van de examencommissie worden niet in behandeling genomen. Alle correspondentie dient via de ambtelijk secretaris te verlopen

Individuele vragen van studenten aan de examencommissie

De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie (over bovenstaande zaken of andere vragen gerelateerd aan het OER en/of de Regels en Richtlijnen). Studenten wenden zich hiervoor de examencommissie. Bekijk voor meer informatie de pagina: vrijstellingen en verzoekschriften.

Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures: alle vragen aan de examencommissie en eventuele bijgevoegde bewijsstukken worden alleen in behandeling genomen als deze per webformulier (dus niet per e-mail) worden verstuurd.

Fraude en Plagiaat

Gevallen van fraude en plagiaat worden door het Instituut Bestuurskunde zeer ernstig genomen. Bij een melding van fraude of plagiaat zal een student worden uitgenodigd voor een hoorzitting met de examencommissie. Bij het vaststellen van fraude of plagiaat kunnen sancties worden opgelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.