Universiteit Leiden

nl en

Actief in de medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van de Universiteit Leiden betreffen. Je leert er bovendien veel van.

Als je actief bent in de medezeggenschap kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs.

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

Lijkt het je wat om actief te worden in de Universiteitsraad, faculteitsraad of opleidingscommissie? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Leids Assessoren Overleg 

Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) is het overlegorgaan van de assessoren uit de faculteitsbesturen.

Leids Universitair Studentenplatform 

In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken. Het platform is eveneens verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs. Iedere student kan zich aanmelden om actief te zijn in het LUS.

Landelijke organisaties

Als Leidse student kun je je stem ook  laten horen via landelijke organisaties die opkomen voor studentenbelangen, zoals de Landelijke Studentenvakbond of het Interstedelijk Studenten Overleg.

De Faculteit der Geesteswetenschappen is een brede faculteit met een complexe bestuurlijke structuur. Op ieder niveau binnen de faculteit kun je als student je mening over het onderwijs naar voren brengen en invloed uitoefenen op de kwaliteitscontrole. Je kunt studentlid worden van de faculteitsraad, het opleidingsbestuur of -commissie.

Opleidingsbestuur

Elke bachelor- en elke (onderzoeks)masteropleiding heeft een opleidingsbestuur. Het opleidingsbestuur heeft de verantwoordelijkheid voor die opleiding, d.w.z. de zorg voor het opstellen van het onderwijsprogramma en voor de uitvoering ervan. Het bestuur bestaat uit een lid van de wetenschappelijke staf als opleidingsvoorzitter, in de regel een hoogleraar, en in elk geval een student uit de betreffende opleiding. 

De opleidingsbesturen voor bacheloropleidingen leggen verantwoording af aan de vice-decaan in het faculteitsbestuur. De besturen voor de masteropleidingen doen hun werk onder de eindverantwoordelijkheid van de dean van de Graduate School. Deze dean is tevens de decaan van de faculteit en voorzitter van het faculteitsbestuur.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissies zijn aangesteld om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie; voor verwante BA- en MA-opleidingen zijn dat steeds commissies voor beide opleidingen gezamenlijk.

Je kunt de leden hiervan altijd benaderen met vragen of klachten over het onderwijs. Ook kun je zelf een rol spelen door als student-lid invloed uit te oefenen op alle mogelijke onderwijszaken die spelen bij jouw opleiding.

Faculteitsraad

De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over uiteenlopende zaken die de faculteit aangaan, waaronder het onderwijs. Ze fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van de studenten en het wetenschappelijk en het ondersteunend en beheerspersoneel bij belangrijke beslissingen. De faculteitsraad bestaat uit negen personeelsleden en negen studentleden, afkomstig uit verschillende partijen. Meer informatie over de faculteitsraad en de zaken die daar besproken worden, vind je op de website van de faculteitsraad.

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur bestaat uit een decaan, twee vice-decanen, een portefeuillehouder (of directeur) bedrijfsvoering en een student-lid (ook wel assessor genoemd). Het bestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie/bedrijfsvoering. De assessor behartigt als studentlid de belangen van studenten binnen de faculteit.   

Het studentbestuurslid is te vinden in het Lipsiusgebouw op kamer 3.05, telefoon 071-527 2299 of 527 2318 (faculteitsbureau). E-mail: assessor@hum.leidenuniv.nl

Adviescommissie voor het onderwijs

De vaste adviescommissie voor het onderwijs adviseert het faculteitsbestuur en de faculteitsraad over alle zaken die het onderwijs betreffen (opleidingsoverstijgend). In deze onafhankelijke commissie zitten naast zes personeelsleden (waaronder een studiecoördinator) uit de opleidingen ook vijf studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.